OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Szweblik Gi-Pay Ubezpieczenia z siedzibą w Skoczowie 43-430, ul. Mickiewicza 16. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres lub elektronicznej

 biuro@gi-pay.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Katarzyna Szweblik. Kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres 43-430 Skoczów ul.Mickiewicza 16 lub poczty elektronicznej biuro@gi-pay.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi przyjmowania i rozliczania opłat oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług wyżej wymienionych, w tym podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających działalność firmy i stronę WWW, operatorzy systemów płatności, operatorzy kadrowo-księgowi oraz przeszkolenie pracownicy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, pańskie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz usług przyjmowania i rozliczania opłat.

 

Informuję ponadto, że na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

-  wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani /Pana szczególną sytuację;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

 

INSTRUKCJA NADZORU NAD MONITORINGIEM WIZYJNYM W

GI-PAY UBEZPIECZENIA KATARZYNA SZWEBLIK Z SIEDZIBĄ W SKOCZOWIE 43-430, UL. MICKIEWICZA 16


1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejsza „Instrukcja nadzoru nad monitoringiem” określa zasady nadzoru nad systemem monitoringu wizyjnego; wskazuje reguły gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania danych rejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego na terenie Administratora Danych. Dokument ten jest elementem dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych.
1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza instrukcja ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych opisujących wizerunek osób, które przebywały w siedzibie lub terenie nadzorowanym przez Administratora Danych.
1.3. Definicje:
1.3.1. Monitoring wizyjny – system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez kamery. W skład systemu wchodzą kamery przemysłowe i rejestratory wideo, które umożliwiają zarządzanie zgromadzonymi danymi, w tym podgląd oraz udostępnianie zarejestrowanych danych;
1.3.2. Rejestrator wideo – urządzenie nagrywające obraz wideo w cyfrowym formacie na dysku twardym lub na innym nośniku cyfrowym;
1.3.3. Kamera przemysłowa - kamera stosowana w systemach monitoringu (np. CCTV), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wymagających ochrony.
1.3.4. Rejestrowanie w trybie ciągłym – sposób zapisu, który polega na rejestrowaniu bieżącego obrazu i zapisywania go w miejscu zapisu o najstarszej dacie utworzenia;
1.3.5. Zabezpieczenie danych monitoringu:
1. operacja na zapisanych danych, polegająca na skopiowanie pliku zapisu wideo w odpowiednie miejsce, gdzie dane nie są usuwane automatycznie;


2. zmiana atrybutu pliku wideo, która informuje rejestrator, że danego zapisu nie wolno usunąć;
1.3.6. Udostępnienie zapisu wideo – czynność polegająca na udostępnieniu zarejestrowanego zapisu wideo na potrzeby związane z postępowaniem, które ma na celu wyjaśnienie sytuacji zaistniałych na terenie nadzorowanym przez Administratora Danych.
2. Zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego
2.1. Obszar monitorowania kamerami przemysłowymi został zdefiniowany w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.
2.2. Nadzorowanie systemem.
System monitoringu nadzorowany jest przez Administratora Danych Osobowych. System monitoringu jest systemem przetwarzającym dane osobowe, dlatego do jego nadzorowania ma zastosowanie „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”. Uprawnienia do nadzoru monitoringu wizyjnego nadaje Administrator Danych Osobowych.


3. Rejestracja danych
3.1. Rejestracja danych ma charakter ciągły. Dane zapisane w rejestratorze przechowywane są w nim przez okres 14 dni. Wynika to z faktu, że system usuwa stare zapisy w miarę potrzeby zwolnienia miejsca dla nowych. Rejestrator nie ma możliwości zdefiniowania, jak długo zapis ma być przechowywany.


4. Zabezpieczanie danych z monitoringu wizyjnego
4.1. Dane z monitoringu wizyjnego zapisane w rejestratorze nie podlegają bieżącemu kopiowaniu. Kopiowanie zapisu rejestratora (zabezpieczenie danych monitoringu wizyjnego) odbywa się na żądanie.
4.2. Zabezpieczenie danych monitoringu w rozumieniu niniejszej instrukcji ma na celu zapewnienie, że nagranie z kamery przemysłowej nie zostanie skasowane przez system rejestratora i będzie mogło posłużyć jako dowód w wyjaśnieniu zdarzenia, które miało miejsce na terenie Administratora Danych.
4.3. Żądanie zabezpieczenia danych może wnieść każdy, wskazując jednocześnie datę zapisu oraz jego lokalizację. Żądanie takie musi zostać przekazane (najlepiej w formie pisemnej – email) do Administratora Danych.
4.4. Za zabezpieczenie nagrania odpowiada Administratora Danych lub upoważniona przez niego osoba.
4.5. Zabezpieczenie może odbyć się przez skopiowanie zapisu z monitoringu na nośnik niezależny od rejestratora wideo lub zmianę statusu zapisu na taki, który nie jest przez rejestrator usuwany.


5. Udostępnianie danych
5.1. Udostępnianie danych pochodzących z monitoringu odbywa się na zasadach przyjętych w „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych”.
5.2. Udostępnienie danych może odbyć się jedynie na podstawie pisemnego wniosku.
5.3. Zapisy z monitoringu wizyjnego można udostępnić osobie będącej funkcjonariuszem służb publicznych na podstawie wniosku od prokuratora lub sądu – w żądanym zakresie, bez względu na to jaki zakres danych byłby ujawniony.
5.4. Zapisy z monitoringu wizyjnego można udostępnić osobie niebędącej funkcjonariuszem – w zakresie niezbędnym do dochodzenia jej praw, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone prawa i wolności osób trzecich. Jeżeli zapis monitoringu ujawnia inne osoby niż wnioskujący, np. poprzez ich wizerunek, cechy charakterystyczne, dane identyfikacyjne – zapis taki należy zabezpieczyć, a wnioskującego skierować do odpowiednich służb, właściwych w zakresie dochodzenia praw. Decyzję o udostępnieniu podejmuje Administrator Danych.
5.5. Administrator zachowuje kopię udostępnionego zapisu tak długo, jak jest to niezbędne do zabezpieczenia jego interesu prawnego, a fakt udostępnienia zapisywany jest w rejestrze udostępnień.


6. Informacja o przetwarzaniu danych z monitoringu
6.1. Administrator Danych ma obowiązek spełnić obowiązek informacyjny, wynikającego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych.
6.2. Informacja musi zostać wyeksponowana w miejscach widocznych dla osób wchodzących do obszaru nadzorowanego przez Administratora Danych, objętego monitoringiem wizyjnym.
6.3. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
6.4. Wzór ewidencji kamer i obszarów monitorowania stanowi Załącznik nr 2.
6.5. Wzór ewidencji osób upoważnionych do nadzoru monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 3.
Dokumenty znajdują się w siedzibie Firmy

 

 

 

.

Skontaktuj się z nami

logo
43-430 Skoczów
Mickiewicza 16
mobile: 535-123-131
tel/fax: 33-851-14-83
e-mail: biuro@gi-pay.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pn : 8:00 - 17:00
Sob : zamknięte
Nd : zamknięte
Masz pytania? Napisz do nas
Dane osobowe podane/wpisane w formularzu kontaktowego będą przetwarzane przez Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik z siedzibą w: 43-430 Skoczów ul.Mickiewicza 16. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania - w tym celu mogę kontaktować się z Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik na adres e-mail: k.szweblik@gi-pay.pl lub pisemnie na adres siedziby).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej
więcej >>
przez Gi Pay Ubezpieczenia, 43-430 Skoczów Mickiewicza 16 zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
*Pola obowiązkowe